.Steve:

- 229, : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 All

: ""... . ... NHHC... ...

: : SMS KONIGSBERG... 05.1907... ... , ... ...

: SMS Bremen...


: .