. (1906-1920 .)

(1906-1920 .)

Mihey: FLOTILLA LEADERS - Swift; - Faulknor class (4 .); - Lightfoot class (7 .); - Parker class (6 .); - V class (5 .); - Shakespeare class (5 .); - Scott class (8 .). DESTROYERS - Tribal (F) class (12 .); - Beagle (G) class (16 .); - Acorn (H) class (20 .); - Acheron (I) class (29 .); - Acasta (K) class (20 .); - Laforey (L) class (22 .); - M class (13 .); - Arno; - Medea class (4 .); - Talisman class (4 .); - Repeat M class (90 .); - R class (51 .); - Modified R class (11 .); - S class (67 .); - V class (25 .); - W class (21 .); - Modified W class (16 .). TORPEDO BOATS - Cricket class (36 .).

- 156, : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All

_1977: Viceroy ( WAIR), , .

: HMS MATCHLESS , , 1942 .

Kieler: : HMS MATCHLESS , , 1942 : (1938-1960 .)


: HMS Basilisk, John Brown, Clydebank, 9 1910 .

: HMS Amazon... ...

: HMS WAVENEY... ...