. , , ٨ .Sha Kak Dam:

- 20, : 1 2 All

Sha Kak Dam: INS K42 Yaffa.

: HMS Totem (P352), 1965 , Portsmouth, 1965-1966 . INS Dakar.

Sha Kak Dam: Zivanit, 1979 .

Sha Kak Dam: INS K20 Haganah

Sha Kak Dam: INS C79 Dolphin INS C71 Tanin , 70-.